RODO

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Czysta Polska Waldemar Kupś z siedzibą, znajdującą się na ul. Wierzbowej 29 w Tarnowie Podgórnym 62-080, NIP:7631750607

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: wkups@czystapolska.pl.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych?

W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie sprzedaży naszych towarów i usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane wymagane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności w szczególności numer rachunku bankowego).

Od kogo otrzymaliśmy Twoje dane?

Przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, lub od podmiotu, w którego imieniu występujesz lub ze źródeł publicznie dostępnych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca dostawy naszych produktów i miejsca świadczenia oferowanych przez nas usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także by potwierdzić zaistniałą awarię i fakt jej usunięcia.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – w celu zapewnienia efektywnej, satysfakcjonującej obie strony współpracy, możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO

Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego. Na podstawie osobnej zgody przetwarzamy również dane aby wysyłać informacje handlowe (w tym newslettery).

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń oraz obroną przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas umowy współpracy (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług). Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, biurom podatkowo-księgowym czy podwykonawcom. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, np. USA. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie przepisów, tj. po zawarciu stosownej umowy powierzenia przetwarzania – do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też do czasu trwania współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na uch przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust. 2 lit. a) RODO. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne. Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami na podany powyżej adres e-mail.